طاهره ولی پور - ماجرا آتش زدن سگ و حمایت از کودکان یمن 0:58