جواب برخی از این سلبریتی های که برای آزار و آتش زدن چند عدد سگ 0:58