نمونه ای از تمرین برای اعلام اخبار توسط گویندگان خبری 1:00