کلیپی به یاد شهید جمیل فقیه ؛ فرمانده حزب الله 8:14