نوراد متولد شده با زایمان طبیعی (دکتر زارع پور ) 0:13