سانسور انتقاد تند مجری صداوسیما از برجام در برنامه زنده

2:50