خندوانه، 21 مهر 94، بنیامین بهادری و جناب خان 10:32