8-نحوه تهیه فایل خروجی عکس و تصویر از طراحی انجام شده 9:28