آزمایش فعال شدن اسپرینکلر در آتش سوزی انبار باتری 4:33