کشتی با چوخه کشوری گود بنی هاشم برغمد سال 90 2:23:23