صحبت های بازیکن لبنان پس از شکست مقابل عربستان 1:06