پیش نمایش جلسه چهل و یکم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:57