درگیر کردن مخاطب در سخنرانی / آموزش به زبان ترکی 1:20