مراسم تقدیر از مسئولین و مدرسین ورزش همگانی استان تهران 3:10