یک برداشت کوتاه از یک آیه قرآن؛ پیروی از رسول خدا 5:06