تیراندازی به «محمد امیر» در خانه قنبرزاده ها

0:57