حمله اراذل و اوباش با پتک و قمه به ۱۷ خودرو در ورامین 6:48