محاسبه پتانسیل خروجی از پیزوالکتریک در اباکوس 3:49