دکتر محمدرضا شفیعی مصاحبه با رادیو تهران - پارت 2 1:03