آموزش VHDL - قسمت دوم: آشنایی با انواع داده (Data-Types 26:29