اولین کشور شناور با ارزمجازی ویژه سال ۲۰۲۲ ساخته میشود 0:45