سمینار در رستوران گردان برج میلاد -تشریفات مجالس ژینو 1:21