قسمتی از فیلم ورود به میهن اسلامی خلبان آزاده رضااحمدی

6:38