آتش سوزی شدید تریلی حامل بار در جاده امام رضا 2:20