محمد رضا جاهد در برنامه روشنایی های شهر - صدا و سیما 39:31