نارضایتی اهالی روستای نفوت صومعه سرا از وضعیت بد زباله ها 3:21