مردم بستان آباددرگئجه لر برنامه سی شبکه سهند آذربایجان5 7:09