برزو و بهار ارجمند در برنامه ی دریاکنار (بخش اول) 19:14