وقتی یه تیكه كلام میوفته تو دهن همه و ملت شورشو درمیارن 1:00