پیش نمایش جلسه پانزدهم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:54