داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) در پویش کتاب وزندگی شرکت کرد 1:20