چطور میشه انقدر خوب بود که کسی نتونه نادیدت بگیره؟ 4:33