ویژگی جدید پُرس لاین: ثبت موقعیت مکانی پاسخ دهندگان 0:35