دستگاه بسته بندی بیسکوئیت کرمدار، بیسکوییت ویفر 0:34