نشست تخصصی «ضرورت و نتایج دانشنامه تخصصی امام حسین (ع)» 1:25:39