گزارش Press tv از دیدنی های شهر زنجان در ایران 7:12