کلیپی از مسجد امام اصفهان با همراهی یک تصنیف دلنشین

3:29