سهراب و گردآفرید | مرشد ولی الله ترابی | هفت خان 2:24