سخنرانی بس ون دن بلد در چهارمین همایش بازاریابی 2:43