مقدرات کشوررا ازنظرامام خمینی(ره)بایدبدست چه کسانی داد 3:47