استقبال از عزاداران حسینه عسکری در تکیه چال دولاب

1:15