صحبت های سردار جواد درویش وند در قسمت اول مستند مرصاد 1:06