تلاوت زیباوخاشعانه ازاستاد عبدالباسط سوره های اخلاص،فلق

4:58