سخنرانی دکتر علی اکبر صارمی در هنگام اعطای نشان خود

11:37