رهبری:ما هم ضعف و اشکالات داریم؛مسئولین کنار یکدیگر باشند 2:13