پیش نمایش جلسه بیست و هفتم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:04