برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه یک/ هفتم مهرماه 19:48