مراسم افتتاحیه باغ "فتح آباد" کرمان با اجرای رضا بیجاری

6:08