تکنوازی سه تار مژگان شجریان در آلبوم مرغ خوشخوان 2:57