مچ گیری ستاره تنیس از خبرنگاری که وسط کنفرانس خوابیده بود!

0:32