اتفاق جالب در برنامه کتاب باز با حضور رامبدجوان / اهمیت گیمیفیکیشن از زبان او 9:46